Zkoušky vlastností hliněných materiálů


Zkoušky vlastností nevypálených plných cihel

Objednatel: p. Marek Vlček
682 01 Lysovice 33
Zhotovitel: Ing. Jiří Habarta, CSc.
Zkoušení a diagnostika staveb
Pellicova 5d, 602 00 Brno
IČO 680 99 576

Předmět řešení: Zkoušky fyzikálně mechanických vlastností nevypálených plných cihel

Informace o zadání, použité podklady:
Zkoušky nevypálených plných cihel z běžné cihlářské výroby byly provedeny na základě požadavku p. Marka Vlčka z Lysovic.
Bylo požadováno stanovení pevnosti v tlaku jako základní fyzikálně mechanické vlast-nosti. Pro celkové hodnocení byly provedeny i zkoušky objemové hmotnosti a zkoušky pev-nosti v tahu ohybem.
Zkoušky byly provedeny pro stanovení vlastností nevypálených cihel pro zdění hlině-ných staveb.
Bylo dodáno celkem 12 vzorků cihel, 10 ks běžného rozměru plných pálených cihel a 2 ks se stejným půdorysem a větší výškou.

 

Přehled výsledků pevnostních zkoušek

10 vzorků – J 077 (1) … J 086 (10)

 

Objemová hmotnost: minimum
maximum
průměr z 10 hodnot
1913 kg/m³
1963 kg/m³
1931 kg/m³
Pevnost v tahu ohybem: minimum
maximum
průměr z 10 hodnot
1,90 MPa
3,13 MPa
2,63 MPa
Smluvní pevnost v tlaku: minimum
maximum
průměr z 10 hodnot
3,50 MPa
6,10 MPa
4,79 MPa

2 vzorky – J 087 (11) a J 088 (12)

 

Objemová hmotnost: 1958 1955 kg/m³
Pevnost v tahu ohybem: 1,53 1,84 MPa
Smluvní pevnost v tlaku: 3,10 3,25 MPa
 
Zkoušky provedl a vyhodnotil Ing. Jiří Habarta, CSc., autorizovaný inženýr v oboru Zkoušení a diagnostika staveb – číslo autorizace 1000407.
Brno, 30.3.2006
 

Zkoušky hliněných omítek

Pevnostní zkoušky na trámečcích

 

Objednatel: Stavební firma
Hradčany 9
666 03 Tišnov
IČO 603 86 096
Zhotovitel: Ing. Jiří Habarta, CSc.
Zkoušení a diagnostika staveb
Pellicova 5d, 602 00 Brno
IČO 680 99 576

Předmět řešení: Provedení pevnostních zkoušek hliněných omítek na zkušebních tělesech – trámečcích.

Informace o zadání a programu zkoušek:
Na základě objednávky od stavební firmy a podle specifikace provedené p. Michalem Navrátilem byly provedeny zkoušky hliněných omítek. Pro zkoušky byly předány suché směsi, připravené p. M. Vlčkem. Celkem bylo zkoušeno osm směsí, z toho sedm bylo připraveno z dostupných místních surovin a jedna směs byla od firmy BAYOSAN. Zkoušky byly provedeny jako součást studijních zkoušek pro výběr optimální receptury.
Pro rozlišení jednotlivých směsí byla používána následující označení:

– označení podle složení směsi (H 2a, ..)- pořadové číslo ve skupině zkoušek (1 … 8)- označení podle evidence vzorků v laboratoři (J 130 … J 137)

 

H 2a 1 J 130 J 8 5 J 134
H 2e 2 J 131 J 9 6 J 135
H 2g 3 J 132 J 10 7 J 136
H 2h 4 J 133 VL 14 G 8 J 137 (BAYOSAN)

Zkoušky a jejich vyhodnocení byly prováděny podle ustanovení českých technických norem, platných pro zkoušení malt pro omítky a pro zdění.

Vlhkosti omítkových směsí a objemové hmotnosti volně sypaných směsí:
xx … nezjišťováno

Výsledky pevnostních zkoušek trámečků z omítkových směsí:

Zkoušky mají studijní charakter, závěrečné hodnocení by mělo být provedeno až po realizaci všech zamýšlených laboratorních zkoušek. 
 
Zkoušky hliněných omítek provedl, vyhodnotil a sestavil závěrečnou zprávu Ing. Jiří Habarta, CSc., autorizovaný inženýr v oboru Zkoušení a diagnostika staveb – číslo autorizace 1000407, držitel Průkazu o certifikaci způsobilosti pro specifickou činnost NDT zkoušení ve stavebnictví č. 201-0031/NZS.
Brno, 20.3.2006

 

 


Zkoušky vzorků pro cihly z nepálené hlíny

 

Objednatel: p. Marek Vlček
682 01 Lysovice 33
IČO 723 28 631
Zhotovitel: Ing. Jiří Habarta, CSc.
Zkoušení a diagnostika staveb
Pellicova 5d, 602 00 Brno
IČO 680 99 576

Předmět řešení: Zkoušky fyzikálně mechanických vlastností vzorků a cihel z nepálené hlíny

Informace o zadání, použité podklady:
Na základě požadavku p. Marka Vlčka z Lysovic byly provedeny materiálové zkoušky zkušebních vzorků a celých cihel z nepálené hlíny. Bylo požadováno stanovení základních fyzikálně mechanických vlastností, zejména objemových hmotností a pevností. Dohodnuty byly zkušební metody podle platných technických norem platných pro zkoušky malt a cihel.
Pro zkoušky bylo dodáno deset sad (trojic) zkušebních trámečků vyrobených ve for-mách se jmenovitými rozměry 40 x 40 x 160 mm.
Dále bylo dodáno pět cihel a jedna půdovka.
Bylo sděleno označení jednotlivých sad s informací o jejich složení.
em a větší výškou.Přehled výsledků pevnostních zkoušek

10 vzorků – J 077 (1) … J 086 (10)

 

Objemová hmotnost: minimum
maximum
průměr z 10 hodnot
1913 kg/m³
1963 kg/m³
1931 kg/m³
Pevnost v tahu ohybem: minimum
maximum
průměr z 10 hodnot
1,90 MPa
3,13 MPa
2,63 MPa
Smluvní pevnost v tlaku: minimum
maximum
průměr z 10 hodnot
3,50 MPa
6,10 MPa
4,79 MPa

Zkouškami stanovené vlastnosti materiálu sad trámečků a celých cihel uvádí následující tabulky:

 

 

Vzhledem k tomu, že budou výsledky zkoušek použity v dalším postupu hodnocení a posuzování vybraných materiálů, není provedeno jejich hodnocení a zatřídění.
 
Zkoušky provedl a vyhodnotil Ing. Jiří Habarta, CSc., autorizovaný inženýr v oboru Zkoušení a diagnostika staveb – číslo autorizace 1000407, držitel Průkazu o certifikaci způso-bilosti pro specifickou činnost NDT zkoušení ve stavebnictví č. 201-0031/NZS.
Brno, 21.5.2004
 

 


Přírodní materiály ve stavebních konstrukcích HLÍNA A POKUSY

Co vše je možné provádět s hlínou?

1. Vyrábět zkušební vzorky

  • návrh složení hliněných směsí (příp. s vylehčujícími složkami) v závislosti na účelu a použití ve stavební konstrukci
  • příprava a výroba zkušebních trámků

2. Zjišťovat vlastnosti hliněného staviva na zkušebních trámcích

  • pevnost v tahu za ohybu
  • pevnost v tlaku
  • objemová hmotnost
  • vlhkost

3. Navrhovat skladby obvodových stěn (kombinace dřevo + hlína + TI)

  • výpočet U a posouzení hodnot dle tepelně-technické normy

4. Tepelně-technické měření pomocí měřících ústředen

  • zjišťování parametrů tepelně-vlhkostního mikroklimatu ve stavbách z přírodních materiálů

5. Tepelně-technické měření pomocí termovizní kamery

 

6. A co z toho všeho může vzniknout???

 

Šárka Brňáková
Miroslava Čechová