Suroviny pro výrobu hliněných stavebních materiálů

Výchozím materiálem jsou jílovité zeminy, u nás nejrozšířenější sprašové oblasti jsou na Jižní Moravě. Tyto zeminy obsahují jílovité materiály (vodnaté hlinitokřemičitany) smíchané s prachovinou a písky v různých poměrech.

Druhy jílovitých materiálů:

 • kaolinit – dvouvrstvý minerál s malou schopností vázat vodu a malou plasticitu
 • illit (hydroslída) – třívrstvý minerál – lépe váže vodu, obsažen v cihlářských hlínách, plastický
 • montmorillonit (bentonit) – třívrstvý minerál, váže x násobek vody, speciální materiály, izolace, velmi plastický

Ostatní suroviny:
Pro zlepšení vlastností zpracovaného materiálu se do hliněných těst přidávají plniva a ostřiva organického nebo anorganického původu. Ty zajišťují například vyztužení hliněných materiálů, stabilitu při vysychání, zmenšené objemové hmotnosti, zlepšení tepelně technických vlastností, zlepšení tepelně technických vlastností a zvýšení pevnosti.

 • anorganické materiály
   – písky (malty, hliněné omítky)
   – štěrky (monolitické konstrukce)
   – skelná vlákna (speciální omítky)
 • organické materiály – živočišného původu
   – exkrementy
   – kravský nebo koňský hnůj (omítky, mazaniny)
   – zvířecí srst – vyztužuje hliněné směsi (omítky, cihly)
   – mušle a ulity – dekorativní prvek v pohledových cihlách (Sardinie)
 • organické materiály – rostlinného původu
   – sláma – slaměná řezanka – vylehčuje konstrukce, tzv. rozptýlená výztuž (hrubé omítky, cihly, mazaniny, slaměné izolace, došky – kalenice)
   – osiny a plevy – vylehčují konstrukce, rozptýlená výztuž (jemné omítky, mazaniny, cihly, kamnářská hlína)
   – pazdeří – len a konopí – vylehčení konstrukcí, rozptýlená výztuž (hrubé i jemné omítky, izolace, lícované desky, armovací tkanina)
   – dřevní vlákna – celulóza – vylehčení, rozptýlená výztuž (lisované desky, izolace, stříkané výplňové hmoty)
   – rákosové rohože – podkladní a přechodová vrstva svislých i vodorovných konstrukcí (pod omítky)
   – proutí – týní – armatura monolitických hliněných konstrukcí (stěny, stropy)- ostatní – juta, bavlna, seno, tráva, mech, banány